Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Vitellaria“

(dále jen “Pravidla”)

I. Pořadatel a organizátor soutěže

I.1 Pořadatelem soutěže je společnost BIO4PEOPLE s.r.o., sídlem tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, 779 00 Olomouc , IČ 09707328 (též jen „pořadatel“).

I.2 Organizátorem soutěže je společnost BIO4PEOPLE s.r.o., sídlem tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, 779 00 Olomouc , IČ 09707328 (dále jen „organizátor“).

II.Místo průběhu soutěže

II. 1 Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím profilu @bio4body.cz na www.facebook.com (dále jen „místo konání soutěže“).

III. Trvání soutěže

III.1 Soutěž bude probíhat v době od 10. 5. 2020 (od 9:00 hodin SEČ tohoto dne) do 17. 5. 2020 (do 17:59:59 hodin SEČ tohoto dne) (dále jen „doba trvání soutěže“).

IV. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

IV.1 S výjimkou osob uvedených v článku IV. odstavec 4.2. těchto Pravidel, se soutěže může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu v České republice (dále jen „soutěžící“).

IV.2 Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele i organizátora a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IV.3 Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící má (nebo si v souvislosti se soutěží zřídí) registraci na sociální síti Facebook a facebookový profil. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek blíže uvedených v článku VI. odst. 6.5. těchto Pravidel.

IV.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou (tzn. jednou odpovědět na soutěžní otázku) a může získat v soutěži pouze jednu výhru. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení jakéhokoliv zboží, služby či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

IV.5 Soutěžní komentář nesmí:

  1. a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
  2. b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
  3. c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
  4. d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
  5. e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nezákonnému či nemravnému jednání;
  6. f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým svědčí práva třetím osobám, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
  7. g) obsahovat skrytou reklamu;
  8. h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

 

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

IV.6 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel mají právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za to, pokud se soutěžícímu nepodaří zapojit do soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě, jakéhokoliv opatření přijatého provozovatelem sociální sítě Facebook apod.

IV.7 Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv porušení Pravidel soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

V. Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher

V.1 Ze soutěžících, kteří přidají komentář dle zadání v příspěvku a splnili Pravidla této soutěže bude vybrán 1 výherce. Výherce, který získá nejvíce „lajků“ u komentáře. Výhrou v soutěži je balíček vybraných produktů od české značky Vitellaria. Rozdělení výhry výhercům náleží výhradně pořadateli.

V.2 Pro případ, že by se soutěže zúčastnil méně než 1 soutěžící, bude rozdělen pouze takový počet výher, který odpovídá skutečnému počtu soutěžících, resp. výherců. Výběr konkrétních výher v případě menšího počtu výherců náleží výhradně pořadateli.

V.3 Pořadatel či organizátor bude po ukončení soutěže výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod jeho soutěžním příspěvkem na FB, případně soukromou zprávou na Facebooku, a to nejpozději během 3 pracovních dnů po ukončení soutěže. Je povinností každého výherce, poskytnout pořadateli a organizátorovi soutěže součinnost nezbytnou pro předání výhry v soutěži. Výhry budou výhercům zaslány smluvenými dopravci pořadatele, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení celé soutěže

V.4 Pokud výherce:

  • odmítne výhru převzít;
  • neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání anebo čerpání výhry,

výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce a tomu výhru předat.

V.5 Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto Pravidel. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo požadovat čerpání výhry v jiném termínu. Výhru v soutěži není možné vymáhat soudní cestou. Pro případ, že by nebylo možné výhru popsanou v článku V. odst. 5.1. poskytnout, vyhrazují si pořadatel a organizátor právo nahradit tuto výhru jinou podobnou výhrou.

V.6 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.

V.7 Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a povinnosti související se samotným čerpáním výhry.

VI. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

VI.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné eventuální technické problémy při přenosu dat v souvislosti se soutěží prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

VI.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

VI.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci soutěže) měnit Pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem uveřejněny na facebookovém profilu @bio4body.cz.

VI.4 Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

VI.5 Pro účely zabezpečení účasti účastníků v soutěži, kontroly průběhu soutěže a plnění jejích podmínek, vyhodnocení soutěže včetně vyhlášení a zveřejnění výherců soutěže a odevzdání výher výhercům soutěže zpracovává pořadatel, jakožto správce, a organizátor, jakožto zpracovatel, osobní údaje soutěžících v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v rozsahu jméno, příjmení, které mají soutěžící uvedené ve facebookovém profilu a v případě výherců i doručovací adresa výherce oznámená výhercem pořadateli či organizátorovi za účelem odevzdání výhry.   

Právním základem pro zpracování osobních údajů – jména a příjmení je souhlas účastníků daný odesláním komentáře k soutěžnímu příspěvku. Osobní údaje účastníků budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté budou zlikvidovány. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech je nezbytným předpokladem pro účast účastníků v soutěži a bez poskytnutí těchto údajů se osoby nebudou moci zúčastnit soutěže podle těchto Pravidel.

Výherci poskytnou pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů - v rozsahu jméno, příjmení, a doručovací adresa, kam bude odeslána výhra, a to za účelem zaslání výhry a z důvodu realizace této soutěže dle těchto Pravidel. Poskytnutí osobních údajů výherců v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech je nezbytným předpokladem pro předání výhry výherci a bez poskytnutí těchto údajů není pořadatel schopen výhru předat a pro takový případ si vyhrazuje právo nahradit výherce jinou osobou.

Osobní údaje výherců budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu 5 let, poté budou zlikvidovány. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící (coby subjekt údajů) kdykoliv odvolat a to na e-mailové adrese info@bio4body.cz.

Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto Pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma organizátora v roli zpracovatele, nebo předávány do třetích zemí. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím organizátora.

Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese info@bio4body.cz.

Pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese info@bio4body.cz.

Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel.

VII.2 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

VII.3 Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na facebookovém profilu @bio4body.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla pořadatele a organizátora.

VII.4 Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na facebookovou stránku https://www.facebook.com/bio4body.cz u soutěžního příspěvku.

V Olomouci dne 2.12. 2020